De nye energikravene i TEK og solenergi

Nå er de nye energikravene i TEK bestemt. Det er informasjon om de nye kravene på hjemmesidene til DiBK og i endringene i forskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

Følgende endringer kan føre til en positiv utvikling innen bruk av solenergi:

§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning

(2) Bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal

a) ha energifleksible varmesystemer, og

b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

Kommentar ang. solenergi: Lavtemperatur varmeløsninger er positivt for bruk av solfangere og andre fornybare varmeløsninger. Dette kravet var ikke i det opprinnelige forslaget til DiBK.

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

(5) Rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 første ledd kan økes med inntil 10 kWh/m² oppvarmet BRA pr. år. Dette forutsetter at det på eiendommen produseres fornybar elektrisitet til bygningen, minst 20 kWh/m² oppvarmet BRA pr. år.

Kommentar ang. solenergi: Bygg med solceller som produserer minst 20 kWh/m² oppvarmet BRA vil ha lavere krav til energieffektivitet. I det opprinnelige forslaget til DiBK var dette begrenset til småhus, mens det nå gjelder for alle bygg. Noen eksempler på hvordan bygg kan oppnå dette:

  • Et bygg på 200 m² BRA må produsere 4000 kWh. Dette kan gjøres på rundt 30 m² solcelleareal (avhengig av plassering og type solceller).
  • For større bygg vil det være vanskeligere å oppnå unntaket, siden disse gjerne har mindre tak og fasade tilgjengelig per oppvarmet BRA. For eksempel vil ikke Økern sykehjem eller Solsmaragden i Drammen har tilfredsstilt nødvendig energiproduksjon fra solceller for å oppnå lavere krav til energieffektivitet.

Norsk solenergiforening og en rekke andre aktører har gitt innspill til energikravene. En del av innspillene har ikke blitt fulgt opp videre, men energikravene har allikevel blitt bedre enn de var i det opprinnelige forslaget fra DiBK. For eksempel vil tilretteleggingen for bruk av lavtemperatur varmeløsninger samt lempeligere krav til energieffektivitet for bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet kunne føre til en positiv utvikling innen bruk av solfangere og solceller. Dette er krav og unntak som gir større fleksibilitet for utbyggere.

De nye energikravene er en oppfølging av klimaforliket fra 2012 hvor det heter: «Skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020.» Bruk av solenergi vil være spesielt viktig for å oppnå nesten nullenerginivå i 2020, og det er derfor positivt at de nye energikravene tilrettelegger for økt bruk av solenergi. Dette må følges opp i enda større omgang i 2020-energikravene.