Dette ønsker Solenergiforeningen å se i KrFs og SVs partiprogram!

stortinget_krediteres-stortinget

Foto: Stortinget

Norsk solenergiforening fikk nylig anledning til å komme med innspill til KrFs og SVs partiprogram. Vi fremhevet behovet for bedre støtteordninger og en helhetlig strategi for solenergi, samt viktigheten av at det offentlige går foran og benytter sin innkjøpsmakt til å fremme bruk av solenergi på offentlige bygg.

Hvorfor solenergi?

Solenergi kan benyttes i et betydelig større omfang enn i dag: Både solfangere som produserer varme og solceller som produserer strøm. Ved å ta i bruk mer solenergi på norske bygg, frigjøres elektrisitet fra byggsektoren til andre formål, som energibehov i kraftkrevende norsk industri, datasentre, eksport til naboland og transport. Dette er svært viktig fra et klimaståsted. Ved å legge til rette for et langt større hjemmemarked for solenergi, skapes også nye grønne arbeidsplasser hos blant annet leverandører, håndverkere og rådgivere.

Andre fordeler ved bruk av solenergi i Norge er for eksempel:

– at det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep
– at strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet
– at det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullhus/plusshus

Internasjonal vekst

Kaster vi blikket utenfor landets grenser, så ser vi en sterk vekst i bruk av solenergi. Ser vi på kraftsektoren, så tar nå fornybar energi den absolutt største delen av investeringsmidlene. Totalt ble det investert 286 milliarder amerikanske dollar i fornybar energi i 2015. Solenergi sto for over halvparten med 161 milliarder dollar, som er en økning på 12 prosent fra 2014. Innen 2020 forventes den globale installerte kapasiteten fra solkraft å tredoble seg sammenlignet med dagens nivå.

Et sterkt hjemmemarked vil kunne gi norske aktører mulighet til å utvikle kompetanse og referanser som gjør det enklere for dem å posisjonere seg i et raskt voksende internasjonalt marked.

Dette ønsker Solenergiforeningen

Foreningen fremmet følgende ønsker i møte med KrF og SV:

– Dagens støtteordninger gjennom Enova må forsterkes slik at de blir utløsende for solenergi, både for næringsbygg og private boliger. Oslo kommune har gode erfaringer fra sin solkampanje med 40 % investeringsstøtte. En nasjonal satsing med 40 % investeringsstøtte for solceller og solfangere vil bedre økonomien i prosjekter, og føre til at flere investerer i solenergi. Støttesatsen kan gradvis trappes ned når markedet har etablert seg.

– Det offentlige må gå foran og benytte sin innkjøpsmakt til å fremme bruk av solenergi på offentlige bygg. Kommunene, fylkeskommunene og staten er store eiendomsbesittere. Det må settes krav til at solenergi vurderes på lik linje med andre miljøtiltak når offentlige bygninger skal bygges eller rehabiliteres. Dette innebærer bl.a. at relevante ansatte må ha, eller tilegne seg, nok kompetanse om solenergi til å kunne vurdere solenergi på offentlige bygg på en kompetent måte.

– Norske myndigheter må legge en strategi for solenergi og relaterte næringsmuligheter. Som energinasjon må Norge kjenne sin besøkelsestid slik at vi ikke havner på sidelinjen når det gjelder solenergi – her er markedspotensialet stort, og det er ingen grunn til at Norge ikke skal kunne være med på denne spennende utviklingen!