Aktiv utnyttelse av solvarme krever et anlegg bestående av solfanger (kollektor), varmelager og distribusjonssystem. Solfangeren (kollektoren) er typisk en svart, isolert plate som absorberer energien fra solen. Varmen blir transportert ut av kollektoren ved hjelp av væske (vann) eller luft, og kan brukes til romoppvarming, oppvarming av tappevann, eller prosessvarme. Alternativt kan varmen lagres til senere bruk. Et varmelager kan med fordel benyttes som lager for termisk energi fra andre lavtemperatur varmekilder – for eksempel fra varmepumper. Tilskuddsvarme fra høytemperatur varmekilder som bioenergi, olje, gass eller elektrisitet koples inn i varmedistribusjonskretsen (utenom varmelageret) etter behov.

Solfanger1 Solfanger2