Bruk av solstrøm i Norge

Det ble installert totalt over 11 MWp solceller i Norge i 2016, som betyr en vekst på 366% i forhold til 2015. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet, mens ikke-nettilknyttede anlegg utgjør en markedsandel på rundt 10% målt i nominell effekt.

Samlet akkumulert effektkapasitet økte 75% i forhold til 2015 og utgjør tilnærmet 27 MWp ved utgangen av 2016. Akkumulert effektkapasitet for nettilknyttede anlegg utgjør 13,6 MWp. Forutsatt gjennomsnittlig spesifikk produksjon 750 kWh/kWp, gir nettilknyttede solcelleanlegg en stipulert strømproduksjon på ca. 10 GWh/år. Et solcelleanlegg i Norge produserer gjerne 700-950 kWh/kWp.

Kilde: Multiconsult

 

Bruk av solvarme i Norge

Figuren viser utviklingen av bruk av solfangere i Norge, fra 2007 til 2014. Det er totalt 42 500 m2 solfangere i Norge, hvorav 90 % er plane solfangere og resten vakuumrørsolfangere. I tillegg er det rundt 4 300 m2 luftbårne solfangere. Det største solfangeranlegget er i Akershus energipark, og består av 12810 m2 solfangere som leverer varme til fjernvarmesystemet. Beregning av solfangerkapasitet er basert på 0,7 kWth per kvadratmeter, og gir en total termisk kapasitet på 30 MWth for de væske-baserte solfangerne. Et  solfangeranlegg leverer typisk 300–500 kWh varme/m2 solfangerareal.

fangere-Norge-2007-2014